Jolie Truong

Người dò đường
Bài viết
10
Points
3
Admin CP -> Appearance -> Templates -> thread_create

Tìm và xóa đoạn code này:

Code:
<h3 class="textHeading">{xen:phrase post_poll}</h3>  
  <dl class="ctrlUnit">
    <dt><label for="ctrl_poll_question">{xen:phrase question}:</label></dt>
    <dd><input type="text" name="poll[question]" class="textCtrl" id="ctrl_poll_question" maxlength="100" /></dd>
  </dl>  
  <dl class="ctrlUnit">
    <dt>{xen:phrase possible_responses}:</dt>
    <dd>
      <ul class="PollResponseContainer">
        <xen:foreach loop="$pollExtraArray" value="$null">
          <li class="PollNonJsInput"><input type="text" name="poll[responses][]" class="textCtrl" placeholder="{xen:phrase poll_choice}..." maxlength="100" /></li>
        </xen:foreach>
        <li><input type="text" name="poll[responses][]" class="textCtrl" placeholder="{xen:phrase poll_choice}..." maxlength="100" /></li>
        <li><input type="text" name="poll[responses][]" class="textCtrl" placeholder="{xen:phrase poll_choice}..." maxlength="100" /></li>
      </ul>
      <input type="button" value="{xen:phrase add_additional_response}" class="button smallButton FieldAdder JsOnly" data-source="ul.PollResponseContainer li" data-maxfields="{$xenOptions.pollMaximumResponses}" />
    </dd>
  </dl>
  <!-- slot: after_poll_responses -->
  <dl class="ctrlUnit">
    <dt></dt>
    <dd>
      <ul>
        <li><label for="ctrl_poll_multiple"><input type="checkbox" name="poll[multiple]" value="1" id="ctrl_poll_multiple" /> {xen:phrase allow_selection_of_multiple_responses}</label></li>
        <li><label for="ctrl_poll_public_votes"><input type="checkbox" name="poll[public_votes]" value="1" id="ctrl_poll_public_votes" /> {xen:phrase display_votes_publicly}</label></li>
        <li><label for="ctrl_poll_close"><input type="checkbox" name="poll[close]" value="1" class="Disabler" id="ctrl_poll_close" /> {xen:phrase close_this_poll_after}:</label>
          <ul id="ctrl_poll_close_Disabler">
            <li>
              <input type="text" size="5" name="poll[close_length]" value="7" class="textCtrl autoSize" />
              <select name="poll[close_units]" class="textCtrl autoSize">
                <option value="hours">{xen:phrase hours}</option>
                <option value="days" selected="selected">{xen:phrase days}</option>
                <option value="weeks">{xen:phrase weeks}</option>
                <option value="months">{xen:phrase months}</option>
              </select>
            </li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
    </dd>
  </dl>
 

alexandra

Người bảo vệ
Staff member
Bài viết
923
Points
18
Có thể dùng cách này để tắt poll khi tạo bài viết:
CP --> Applications --> Display note tree --> chọn diễn đàn --> chọn Forum options --> Tắt Allow polls to be created in this forum
 

Người giúp online

No members online now.

Thống kê

Chủ đề
10,801
Bài viết
17,020
Người giúp
5,272
Thành viên mới nhất
duyenduong
Top